суббота, 6 июня 2020 г.

Павел Делонг для журнала "Gala": "Настоящая сила внутри нас" /
Pavel Delong for Gala magazine: "the Real power is within us" (06.2020)
"Чувство безопасности человека сегодня основано на вере в будущее. Я верю, что завтра будет лучше. Я не бездействую, поэтому уверен, что будущее будет хорошим для меня. Можно сказать, что вера в лучшее завтра - это наш Бог. А вот и бах! Пандемия. И «Бога» нет. Но есть изоляция, которая перевернула нашу жизнь с ног на голову. Через несколько недель она разрушила чувство безопасности. Мы ничего не можем предсказать. Мы не можем планировать свою деятельность, не опасаясь, что все может измениться. Но у нас все же должна быть цель. Четко определенная. Только как этого добиться? Заглянуть внутрь себя и поверить, что истинная сила и ценность в нас? Является ли то, кто мы есть на самом деле, реальным капиталом? Ответ напрашивается сам собой. Я думаю, что мир теперь разделится на тех, кто будет использовать этот урок для дальнейшего развития, и тех, кто не сделает выводов. На тех, кто энергетически выйдет на новый уровень и не будет бояться перемен, и на тех, кто решит, что ситуация их переросла. Те, кто будет более гибким, добьются успеха. Но мы должны измениться не только индивидуально, но и как человечество. Я верю, что плохое и слабое исчезнет. Возможно, в этом году нас ждет волна разводов, возможно, будут политические изменения, возможно, изменятся политические лидеры... Потому что появились новые потребности, а желания людей способны перестроить реальность. Я думаю, что многие из нас готовы к „новому”. Я был смелым в жизни. Я часто рисковал. Я часто проигрывал. Но у меня есть ощущение, что я не потратил время впустую. То время, которое мне дано, я хочу использовать как можно лучше. Меня не покидает убеждение, что стоит нести огонь и перенести его на другую сторону гор. Я хочу внести свой вклад, принести что-то ценное для того, что называется сообществом. Это благо для всех нас. Высочайшее? Наверное, да. И, вероятно, гора, масштаб, который нужно преодолеть, такой К2, теперь для нас COVID-19. Съемки фильмов остановлены, театры закрыты, кинотеатры пусты. Нажежды на будущее? Гм... неуверенные, правда? Но можно писать, разрабатывать проекты фильмов, изучать язык и играть на фортепиано. Мыть посуду, учиться убирать в доме и чаще звонить маме, заботиться о своих близких. Это оооочень много! "
____________________________________________________
"Poczucie bezpieczeństwa człowieka opiera się dziś na wierze w przyszłość. Wierze, że jutro przyniesie lepszy los. Podejmuję pewne działania, bo jestem przekonany, że przyszłość będzie dla mnie lepsza. Możemy powiedzieć - wiara w lepsze jutro jest naszym bogiem. A tu bach! Pandemia. I boga nie ma. Jest za to izolacja, która do góry nogami przewróciła nasze życie. W kilka tygodni zburzyła poczucie bezpieczeństwa. Niczego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie możemy zaprojektować swoich działań, nie zakładając, że wszystko może się zmienić. Ale wciąż musimy mieć cel. Jasno określony. Tylko jak go osiągnąć? Spojrzeć w głąb siebie i uwierzyć, że prawdziwa siła i wartość są w nas? Czy to, kim jesteśmy, stanowi prawdziwy kapitał? Odpowiedź nasuwa się sama. Myślę, że świat podzieli się teraz na tych, którzy wykorzystają tę lekcję do dalszego rozwoju, i tych, którzy nie wyciągną wniosków. Na tych, którzy energetycznie wejdą na wyższy poziom i nie będą bać się zmian, i na tych, którzy postanowią, że sytuacja ich przerosła. Ci, którzy będą bardziej elastyczni, osiągną sukces. Ale musimy się zmienić, nie tylko indywidualnie, lecz także jako ludzkość. Wierzę, że to, co złe i słabe, przepadnie. Być może czeka nas w tym roku fala rozwodów, może dojdzie do zmiany politycznej, może zmienią się liderzy polityczni... Bo pojawiły się nowe potrzeby, a pragnienia ludzi potrafią przebudować rzeczywistość. Sądzę, że wielu nas jest gotowych na „nowe”. Byłem odważny w życiu. Często ryzykowałem. Często przegrywałem. Ale mam poczucie, że nie zmarnowałem czasu. Ten, który został mi dany, chcę wykorzystać najlepiej, jak umiem. Nie opuszcza mnie przekonanie, że warto nieść ogień i przenieść go na drugą stronę gór. 'lak, chcę coś dołożyć od siebie, wnieść coś wartościowego dla tego, co nazywa się wspólnotą. Co jest dobrem nas wszystkich. Górnolotne? Pewnie tak. I pewnie górą, skałą do pokonania, takim K2, jest teraz dla nas COVID-19. Plany zdjęciowe stoją, teatry zamknięte, kina puste. Widoki na przyszłość ? Hm... słabe, prawda? Ale można pisać, rozwijać projekty filmowe, uczyć się języka i gry na fortepianie. Umyć naczynia, nauczyć się sprzątać w domu i częściej dzwonić do mamy, troszczyć się o swoich bliskich. To baaardzo dużo!"


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.